منِ مُبـــهم

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خانوم مُبهم هستم.💙

دوست دارم تنها باشم...

طبقه بندی موضوعی

برام دعا کنید..

وانرژی مثبت + روانه کنید .که کلی برام با ارزشه.


کلیک